Vrijwillige ouderbijdrage

Mavo Schravenlant XL onderschrijft het convenant dat de minister van onderwijs heeft afgesloten met organisaties van vertegenwoordigers van ouders om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Vanaf schooljaar 2021-2022 is de vrijwillige ouderbijdrage voor alle leerjaren op onze school €50,00. 

Wij zijn blij dat wij als school deze bijdrage van ouders zo laag kunnen maken. 

Voor deze bijdrage organiseren wij o.a. de introductiedagen, vieringen, een schoolfeest, buitenschoolse activiteiten, kamp, de diploma-uitreiking, de sport- en danskleding, Anglia, de Dansmavo Schiedam, LO2, BV2, de kluishuur, workshops, bijlessen, huiswerkbegeleiding, de boeken en de werkboeken, uitleen van boeken vanuit onze schoolbibliotheek, enz. Wel moeten zoekgeraakte en beschadigde boeken worden vergoed.

De vrijwillige ouderbijdrage is natuurlijk vrijwillig. U heeft het recht om deze niet te betalen. Echter, wij hopen dat u bereid bent om deze €50,00 te betalen als bijdrage in de activiteiten en voorzieningen voor onze leerlingen.

De betaling van €50,00 dient voor 1 oktober 2022 plaats te vinden. Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL33INGB0005346551 ten name van Mavo Schravenlant XL, onder vermelding van het stamnummer  van de leerling, de klas en het schooljaar. Ook is het mogelijk het bedrag contant te betalen bij de administratie.

Als u een betalingsregeling wenst te treffen, kunt u contact opnemen met mevr. Hazebroek (hazebroek@mavoschravenlant.nl) van onze administratie. 

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u bij de gemeente van uw woonplaats

Leerjaaractiviteiten
  • Leerjaar 1: deelname aan de sportdag, sporttoernooien, introductiedagen, vieringen, excursies, activiteiten en kamp.
  • Leerjaar 2: deelname aan de sportdag, sporttoernooien, introductiedagen, vieringen, excursies, activiteiten en een bezoek aan een pretpark.
  • Leerjaar 3: deelname aan de sportdag, sporttoernooien, introductiedagen, vieringen, excursies, activiteiten en een bezoek aan een pretpark.
  • Leerjaar 4: deelname aan de sportdag, sporttoernooien, introductiedagen, vieringen, excursies, activiteiten, bezoek aan een pretpark en de diploma-uitreiking.

Boekenfonds

De meeste leermiddelen worden door Mavo Schravenlant XL betaald. Boeken en werkboeken leveren wij via ons eigen boekenfonds. Hier zijn voor de ouders/verzorgers geen extra kosten aan verbonden. Wel moeten zoekgeraakte en beschadigde boeken worden vergoed. Mavo Schravenlant XL vraagt geen borg voor het leermiddelenpakket.

Onderwijs gerelateerde voorzieningen zijn o.a.:

Materiaal, kosten Magister, kopieerkosten, softwarelicenties, schoolpas, kosten keuzebegeleiding, bijdrage leerlingenraad, rekenmachine (klas 1), LO-shirt (leerjaar 1, 2 en 3), proefwerkpapier, een kluis, bijdrage ouderraad, etc.

Een aantal (ondersteunende) leermiddelen blijft voor rekening van de ouders/verzorgers. Het gaat hierbij om:

alle leerjaren:
• woordenboeken;
• schriften (lijntjes & ruitjes), gevulde etui (pennen, potloden, gum, etc.), multomap (23-rings);
• een schoolagenda en een degelijke schooltas en
• een zwarte korte of lange sportbroek voor LO en een capster voor LO, indien de leerling een hoofddoek draagt.