Het schoolplan

Het schoolplan 2021-2025 is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs op onze school en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het schoolplan brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Hierbij wordt ook rekening gehouden dat het schoolplan in lijn is met het strategisch beleidsplan vanuit het College van bestuur. Vanaf 2021 stelt Mavo Schravenlant XL ten minste een keer per vier jaar een schoolplan op. In het schoolplan staat welke keuzes voor de komende periode worden gemaakt. Dit noemen wij onze ambities. Deze ambities staan altijd direct of indirect in relatie tot de kwaliteit van ons onderwijs(aanbod) voor de leerlingen. De ambities worden jaarlijks verder uitgewerkt in het jaarplan van onze school en de jaarplannen van de verschillende leerjaren.